Gebruiksvoorwaarden klimwand

Artikel 1 Toepasselijkheid

 1. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen zijn deze gebruiksvoorwaarden van toepassing bij het gebruik van de speeltuin van de vereniging, met inbegrip van de klimwand.
 2. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de gebruiker is uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Door toegang tot het terrein van de speeltuin voor het gebruik van de klimwand, gaat u akkoord met de gebruiksvoorwaarden en verklaart u zich hieraan te houden.

Artikel 2 Begripsomschrijvingen

 1. De vereniging is de speeltuinvereniging “de Doorbraak” ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40448105.
 2. Het bestuur is alle natuurlijke personen, die op statutair voorgeschreven wijze zijn, waren of worden benoemd tot leden van het orgaan dat is belast met de taak van besturen en als zodanig zijn ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel.
 3. Toezichthouder is diegene die door het bestuur is aangesteld om op het terrein waar de speeltuin is gevestigd toezicht te houden om naleving van deze regels en zoals die van toepassing zijn op het normale verkeer tussen natuurlijke personen. De toezichthouder houdt geen toezicht op gebruik van de klimwand als zodanig.
 4. De gebruikers zijn de personen of groep van personen die door het bestuur zijn gemachtigd gebruik te maken van de klimwand. Hiervoor kan een vergoeding worden gevraagd.
 5. De klimwand is de openbare klimwand “de Olifant” gelegen in de wijk Pancras-Oost te Leiden, waarvan de vereniging het gebruik regelt. De klimwand is een openbare wijkvoorziening en bevindt zich in een overkapping op het speeltuinterrein.

Artikel 3 Aansprakelijkheid

 1. Door de vereniging is een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Iedere aansprakelijkheid wordt ter beoordeling bij de verzekeringsmaatschappij aangemeld. Ieder aansprakelijkheid jegens de gebruiker voor schade ontstaan is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.
 2. De vereniging is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.
 3. De vereniging zal niet aansprakelijk worden gesteld, indien de opdrachtgever de mogelijkheid heeft zich ter zake van het ontstaan van de schade rechtstreeks op een derde dan wel op zijn verzekeringsmaatschappij te verhalen.

Artikel 4 Algemene gebruiksregels

 1. Klimmen is gevaarlijk en vereist daarom een hoge mate van omzichtigheid en verantwoordelijkheidsgevoel. Het klimmen en het oponthoud in het klimgebied zijn voor eigen risico.
 2. Kinderen tot en met 14 jaar mogen alleen onder toezicht van een ouder of voogd, of een bevoegde, volwassen persoon, van de wand gebruik maken.
 3. Bij groepen dient de desbetreffende meerderjarige leider van de groep te bevestigen, dat de gebruiksregels door de groepsleden nageleefd zullen worden. De leider dient zich ervan te vergewissen dat alle minderjarige deelnemers expliciet toestemming hebben van ouder of voogd.
 4. Tenminste één deelnemer dient voldoende klimwand ervaring te hebben om de veiligheid van de overige gebruikers te garanderen.
 5. Ieder wandgedeelte mag maar door één persoon tegelijk beklommen worden. Boven elkaar klimmen is niet toegestaan.
 6. Bij beginnende regen of in geval van onweer mag de klimwand niet gebruikt worden en dient deze onmiddellijk verlaten te worden. In geval van weersafhankelijke sluiting van de wand worden eventueel gemaakte kosten of betaalde huurvergoedingen niet vergoed.
 7. Er dient altijd rekening te worden gehouden met het naar beneden vallen van klimmateriaal van andere gebruikers.
 8. Bij losse of beschadigde grepen, haken, express-schlingen, karabiner etc. dient het klimmen te worden beëindigd.
 9. Het eigenmachtig verplaatsen en draaien van grepen en zekeringspunten is ten strengste verboden.
 10. Na het gebruik van alcohol of de consumptie van verdovende middelen, drugs etc. is het gebruik van de klimwand niet toegestaan.
 11. Open vuur en roken is op het gehele terrein van de speeltuin verboden.
 12. Aan de aanwijzingen van de toezichthouder of het bestuur dient altijd gevolg gegeven te worden.
 13. In geval van niet nakomen of overtreding van de bovengenoemde klimregels kan de toezichthouder of het bestuur het gebruik van de klimwand verbieden.
 14. Voor verlies of beschadiging van meegebrachte voorwerpen is de vereniging niet verantwoordelijk.
 15. Alle touwen en overige gebruikte materialen dienen op de daartoe bestemde plaatsen te worden terug gehangen.

Artikel 5 Toprope klimmen

 1. Het touw moet direct in de gordel (zonder karabiner o.i.d.) vastgebonden worden.
 2. De partnerzekering mag alleen maar met halfmastworpzekering en de daarbij behorende gesloten HMS-schroefkarabiner of andere voorgeschreven en gekeurde mechanische zekeringsapparatuur (UIAA- resp. CE-norm) uitgevoerd worden.
 3. Er mag uitsluitend via de daarvoor aangebrachte en gecontroleerde draaipunten aan het einde van de route gezekerd worden.
 4. Beginnende gebruikers mogen alleen gebruik maken van de Easytech Slow-Fall topropepunten.
 5. De zekerende persoon moet zich staand, nabij de wand en beneden de klimroute bevinden.
 6. Het is verboden om aan een tussenzekering toprope te klimmen.
 7. Na het klimmen dienen alle knopen uit de touwen verwijderd te worden.
 8. Er mag niet over de steunbalken heen geklommen worden.

Artikel 6 Neerdalen

 1. Bij het neerdalen moeten alle aanwezige draaipunten gebruikt worden.
 2. Neerdalen aan de tussenzekeringen is niet toegestaan.
 3. Het vrije touweinde dient door middel van een knoop gezekerd te worden.
 4. Het neerdalen moet op alle routes langzaam uitgevoerd worden.
 5. Abseilen is niet toegestaan.
  Artikel 7 Reclames klachten en bewijs
 6. Gebreken dienen onmiddellijk doch uiterlijk binnen 4 werkdagen na ontdekking, schriftelijk aan de secretaris van het bestuur of per e-mail aan het volledige bestuur, te worden medegedeeld, bij gebreke waarvan het reclamerecht uit dien hoofde zal zijn vervallen.
 7. In ieder geval vervalt het recht de vereniging aan te spreken, uit welke hoofde dan ook, binnen 1 jaar na levering van de diensten, die tot de aanspraak aanleiding geven.

Artikel 7 Reclames klachten en bewijs

 1. Gebreken dienen onmiddellijk doch uiterlijk binnen 4 werkdagen na ontdekking, schriftelijk aan de secretaris van het bestuur of per e-mail aan het volledige bestuur, te worden medegedeeld, bij gebreke waarvan het reclamerecht uit dien hoofde zal zijn vervallen.
 2. In ieder geval vervalt het recht de vereniging aan te spreken, uit welke hoofde dan ook, binnen 1 jaar na levering van de diensten, die tot de aanspraak aanleiding geven.