Privacy beleid

Speeltuinvereniging de Doorbraak hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De Speeltuinvereniging de Doorbraak houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy beleid
  • verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt is tot alleen die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
  • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens
  • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is
  • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt
  • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Speeltuinvereniging de Doorbraak zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via het bestuur van Speeltuinvereniging de Doorbraak.

Verwerken persoonsgegevens

Contactgegevens

Door een formulier in te vullen en te verzenden op onze website, geeft u ons uw persoonlijke contactgegevens. Wij gebruiken deze gegevens alleen om met u in contact te treden en met u te communiceren. Wij gebruiken uw gegevens niet voor andere doeleinden. Als u ons op andere wijze uw persoonlijke contactgegevens geeft, per email, telefoon of op een andere manier, dan geldt voor het gebruik van deze gegevens hetzelfde als hiervoor beschreven.

Overige persoonsgegevens

Als u vrijwilliger bent bij Speeltuinvereniging de Doorbraak, dan zullen wij over meer persoonsgegevens beschikken dan alleen de contactgegevens. Wij gebruiken deze persoonsgegevens alleen in het kader van de met u afgesproken samenwerking en verzamelen die gegevens die wij in dat verband nodig of nuttig vinden.

Zonder uw toestemming delen wij uw gegevens niet met andere partijen, tenzij daar een administratieve of wettelijke verplichting of er een gerechtelijk bevel voor is.

Beveiliging

We hebben er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig bij ons zijn. Uw gegevens worden niet buiten de EU verwerkt.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel van de verwerking. Persoonsgegevens die in het kader van uw donatie of vrijwilligerschap aan de Speeltuinvereniging de Doorbraak zijn verzameld, waaronder contactgegevens, worden niet langer dan 12 maanden na afloop van uw deelname en betrokkenheid verwijderd of vernietigd. Het is mogelijk dat in een overeenkomst met betrekking tot specifieke gegevens een andere bewaartermijn is afgesproken. In dat geval geldt de afgesproken bewaartermijn.

Rechten betrokkene

Wij respecteren uw privacy rechten en zullen eraan meewerken dat u uw rechten kunt uitoefenen zoals toegekend in de AVG. Voorbeelden hiervan zijn het recht op inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens. Als u van uw rechten gebruik wilt maken kunt u hierover contact met ons opnemen. De contactgegevens van ons, het bestuur van Speeltuinvereniging de Doorbraak, staan op deze website.